Hukuk

Hukukun kaynaklarını sayarken bazı hukuk dallarının kaynakları arasında Örf ve Adet Hukuku da gösterilmektedir. Her...
Normlar hiyerarşinin en üstünde yer alan Anayasa Mahkemesi en üst yargı mercidir. Pekala en üst...
İİK’na göre Konkordato tanımı; borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer...
16 Nisan 2017 referandumu ile Anayasada köklü değişiklikler yapılmış ve yürütme tamamen değiştirilmiştir. Bu değişikliklerinin...
Türk yargı sistemi içinde bulunan adli yargı da kendi içinde hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri...
CMK’da yer yönünden yetki, hangi mahkemenin nerede işlenen suçlara bakacağı ile ilgilidir. Her mahkemenin bir...
Hısımlık, sadece gerçek kişiler bakımından söz konusu olan ve insanların arasındaki yakınlık bağını ortaya koyan...
Anayasa mahkemesinin birçok görevi bulunmaktadır. Bunlar başlıklar halinde şu şekilde sıralanabilir:  norm denetimi yapmak(iptal/soyut norm...
Devlet Memurları Kanununda beş tür disiplin cezası bulunmaktadır: uyarı, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması...
İl Özel İdaresinin karar organı olan İl Genel Meclisi ile Belediyeler ile Büyük şehir Belediyelerinin...
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa referandumu ile birlikte 1982 Anayasasında köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu...
Bilindiği üzere 16 Nisan 2016 tarihinde yapılan anayasa referandumu ile birlikte bir çok anayasa maddesi...
Ceza Muhakemelerinde yargı yollarından olan istinaf mahkemeleri, ilk derece mahkemeleri(asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri)...
Memurların disiplin soruşturmaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda düzenlenmiştir. Buna göre memurlara uygulanan disiplin cezaları...
Ceza Muhakemesi Kanununda bulunan bazı kavramlar ya yanlış bilinmekte ya da birbiri yerine kullanılmaktadır. Bu...
Sonraki Sayfa »